Стартира нова дигитална платформа за фолклор

В рамките на проект „Любители на народната музика“ стартира дигитална платформа с информация за българския фолклор: www.folklore4all.eu. Основната цел на проекта е да съдейства за преодоляването на изолацията от Ковид пандемиятав областта на културата и активното включване в културни процеси чрез подпомагане на любителскототворчество в сферата на народното пеене.

Проектът насърчава активното включване на любители творци в областта на народната музика в културнипроцеси и съдейства за популяризирането на българското народно творчество. Дейностите по проекта включват провеждане творчески работилници за народна музика и концерт за любители творци, както и създаване на песнопойка. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ от СНЦ Карпе дием.

Иновативно представяне на зелените пространства в столицата чрез съвременни дигитални технологии

Парковите пространства в големите градове са от ключово значение за поддържане на качеството на въздуха. Град София се отличава с богато разнообразие на зелени площи, които го нареждат пред градове като Лондон, Прага и Париж. Те са представени по атрактивен начин чрез проект „Тайните градини на София“. Основната цел на проекта е да насърчи опазването на околната среда и повиши ангажираността в тази сфера, посредством популяризирането на зелени пространства в София, оказващи въздействие върху чистотата на въздуха, с помощта активно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Проектът включва изработване на дигитална платформа: secret-gardens.eu с информационно-образователни материали, виртуална разходка и аудио наръчник с атрактивни за жителите и посетителите на града локации.

Проект „Тайните градини на София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община- Програма „Европа“ 2022 от СНЦ М.О.С.Т.

Граждански мониторинг на законодателство и политики при прилагане на европейски законодателни политики

Сдружение М.О.С.Т. стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0215-С01 „Граждански мониторинг на законодателство и политики при прилагане на европейски законодателни политики“, ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма Добро управление  2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соцеалин фонд.

Основните цели на проекта са:

  • Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса – чрез изпълнението на проекта ще се повиши възможността да се подобри процеса по учене за цял живот, който ще подпомогне пазара на труда, като ще му предостави нови кадри, квалифицирани и активни;
  • Нарастване на активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство –с извършването на проучвания и изготвяне на анализ на нормативната база за същността на проекта се демонстрира нарастването на активността на НПО сектора при изпълнението на политики и за мониторинг на законодателство;
  • Отправяне на препоръки за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата е резултатът от настоящия проект и препоръките ще бъдат отправени по официален начин към администрацията, която е отговорна за прилагането им.

Продължителност на проекта: Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца, от 25.08.2020 г. до 31.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 57 775,68 лв., от които 49 109,32 лв. ЕВРОПЕЙСКО и 8666,36 лв. национално съфинансиране.

Здраве за бъдещето

Основната цел на проекта е създаване на условия за превенция и насърчаване на преодоляването на зависимости към алкохол и вредни храни сред младите хора.

Според различни експертни проучвания, за младите хора е характерен стремежът да се избяга от проблемите и от всичко, което причинява дискомфорт и в не малко случаи, за да се преборят с трудностите и неуспехите, те прибягват към употребата на алкохол и развиват  различни видове зависимости, като наркотици,  хазарт, компютърни игри, интернет и вредни храни. Различните зависимости водят до самоизолация, депресивни състояния, липса на социален контакти, което от своя страна води до нарушаване на качеството на живот сред младите хора и ограничаване на техните бъдещи перспективи, като членове на гражданското общество.

Основно средство за борба с вредните зависимости е превенцията – чрез организиране на кампании за последиците им върху човешкия организъм; осигуряване на достъп на младите хора до програми, насочени към свободното време.

Проектът ще стимулира изграждане на социално отговорно поведение чрез информиране на младите хора за последствията от консумацията на алкохол и вредни храни.  Ще насърчи личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси, като превенция на различните форми на зависимост от вредни храни и алкохол срад младите хора. Ще повиши на информираността за последствията от консумацията на вредни храни и алкохол на младежите чрез прилагане на комплекс от мерки.

Основната цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните дейности:

-Организиране и провеждане на фотографска изложба;

-Изработка и разпространение на информационен справочник;

-Изработка и излъчване на мотивационен радио клип;

-Създаване на Фейсбук мрежа от заинтересовани страни;

-Създаване на дигитална среда за  самообучение в сферата личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси и превенция срещу зависимостите от алкохол вредни храни. Проектът ще съдейства за осъществяване на ефективна превенция на представителите на целевата група срещу различните зависимости с акцент върху вредните храни и алкохола. Изпъленнието на дейностите ще допринесе за  въвличането на младежите в порблематиката и ще повиши тяхната ангажираност към темата.

Проект “ Здраве за бъдещето “ се изпълнява от СНЦ М.О.С.Т.с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, по Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.
Номер на договор: 25-00-16/18.03.2021. Стойност на договора: 45232 лева.
Основната цел на проекта е създаване на условия за превенция и насърчаване на преодоляването на зависимостите сред младите хора, чрез личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси.
Контактна информация: vasil.stoykoff@gmail.com
Съдържанието на документа е отговорност на СНЦ М.О.С.Т. и ММС не отговаря за начина на използване на информацията