Сдружението има за цел да съдейства за включването на хора в социална изолация и тяхната подготовка за ефективната реализация на пазара на труда;

Да подпомогне ограничаването на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България;

Да разработва и осъществява специализирани програми за обучение насочени към развитие на знанията и уменията на деца, младежи и възрастни; да прилага съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното образование на децата, младежите и възрастните в България;

Да способства за развитие на образованието и обучението в страната в съответствие с изискванията и приоритетите на Европейския съюз;

Да съдейства за развитие на европейското гражданство, да сбособства за популяризирането и опазването на българските традиции, биг и култура, да подпомага за развитието на български творци;

Да насърчи организирането на инициативи в сфера га на екологията и да стимулира опазването на околната среда, да подпомогне сътрудничеството между юридически лица и институции в сферата на културата, образованието и обучението, екологията и социалните дейности, да популяризира опита натрупан от Сдружението;

Да насърчи гражданската активност на младите хора, даосъществява на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Сдружението, както и координация в интересите им при осъществяваната от тях дейност- да отправя предложения пред компетентните органи за регламентиране на въпроси от съществено значение за развитието на образованието, обучението, културата, екологията и социалната сфера;

Да осъществява контакти с български и международни организации;.