Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области, а именно:

  • Осъществяване на кампании в собластта на изкуството и културата;
  • Проекти, целящи запазвани и промотирани на материалното и нематериално културно наследство;
  • Реализиране на можество обучения и семинари за активиране на икономически неактивни лица;
  • Реализиране на спортни мероприятия;
  • Дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
  • Провеждане на мероприятия за превенция на отпадане от училище;
  • Реализиране на дейности за стимулиране на интеграцията в образователната система на деца и младежи – консултации, психологическо подпомагане, мотивационни кампании;
  • Повишаване информираността относно социалните и здравните права и насърчаване на семейното планиране сред представители на ромската общност;
  • Провежданена инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
  • Провеждане на инициативи за популяризиране на културната идентичност на различни етноси на територията на страната;